Liên hệ

Foodchem International Corporation

Địa chỉ: Foodchem Building , 2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, 201203, China
Tel.: +86 21 3126 7000; Ext: 131
Fax: +86 21 58768440

Email:
sales@foodchem.cn

foodchemchina@gmail.com

Skype: